Registered Office:

Akshaya Trust,

B1, Kumara Vijayam, No.99, Royapettah High Road,

Mylapore, Chennai-600 004

Ph:+91-44-2498 4134.   Mobile:+91 9841013690

Email: gopalan1960@gmail.com

Main - Old Age Home:

3/59A,  Panchayat Road,

Bheemeswar Nagar, Mudichur, Chennai-600 048

Ph: 91-44-22761658, Mobile: 91-9244913690 / 91-9841762806

Email: akshayatrust2001@gmail.com

Branch - Old Age Home:

5/4 B, Tranquilnest, Kamakotti Nagar, 3rd Main Roard, 10th street

Pallikaranai , Chennai-600 100

Mobile: 91-44-48595690 / 91-9952932806

Email: akshayatrust2018@gmail.com

Leave a Comment