Regd Office:

Akshaya Trust,

B1, Kumara Vijayam,

No.99, Royapettah High Road,

Mylapore, Chennai-600 004

Ph:+91-44-2498 4134

Mobile:+91 9841013690

Email: gopalan1960@gmail.com

 

 

Old age home:

3/59A,  Panchayat Road,

Bheemeswar Nagar,

Mudichur, Chennai-600048

Ph: 91-44-22761658,

Mobile:91-9244913690 /91-9841762806

Email: akshayatrust2001@gmail.com

Leave a Comment